Deprecated: Function eregi() is deprecated in /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/zos/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/zos/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/zos/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/zos/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/zos/maincore.php on line 39

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/zos/maincore.php:35) in /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/zos/maincore.php on line 187
Zariadenie opatrovateľskej služby Spišská Belá-Strážky - Domový poriadok
HomeSite MapContact
Zariadenie opatrovateľskej služby Spišská Belá-Strážky
Hodiny
Počítadlo návštev
Kalendár
February 2018
P U S Š P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Domový poriadok

DOMÁCI   PORIADOK

Zariadenia  opatrovateľskej   služby  Strážky – Spišská   Belá

V súlade s organizačným poriadkom vydaným Mestom Spišská Belá       sa vydáva pre Zariadenie opatrovateľskej služby v Spišskej Belej (ďalej len *ZOS*)  tento   

DOMÁCI    PORIADOK

ktorý upravuje vzájomné vnútorné vzťahy medzi obyvateľmi ZOS a samotným ZOS (jeho zamestnancami), pri zachovaní ľudských  a občianskych práv a slobôd. Domáci poriadok ustanovuje zásady na zabezpečenie súdržného bezkonfliktného života a poriadku v  ZOS a upravuje ďalšie otázky súvisiace s pobytom občanov v tomto zariadení tak, aby sa v čo najväčšej miere napĺňal cieľ a poslanie zariadenia v kvalitne poskytovaných službách.             
                            
I.  Všeobecné ustanovenie

Zariadenie opatrovateľskej služby je účelovým zariadením sociálnej starostlivosti pre starých a zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktoré zriaďuje a spravuje Mesto Spišská Belá podľa zákona NR SR č. 195/ 1998 Z.z. o sociálnej pomoci a Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá    č. 5/ 2003. 
V zariadení sa občanom poskytuje nevyhnutná starostlivosť, t.j. ubytovanie, stravovanie a zaopatrenie, potrebné úkony opatrovateľskej služby a vytvára podmienky na rozvoj kultúrno-spoločenského života a záujmovej činnosti .
Do zariadenia sa prijímajú starí občania na základe rozhodnutia Mesta Spišská Belá, na základe žiadosti, avšak na dobu najviac jedného roka, doložené vyjadrením posudkového lekára o zdravotnom stave občana. Na žiadosť občana umiestneného v ZOS je možné predĺžiť pobyt.

II. Ubytovanie v zariadení

         Obyvateľov do ZOS prijíma vedúca s  potrebnou dokumentáciou (rozhodnutie o umiestnení, zdravotná dokumentácia, potvrdenie o zdravotnom stave, o bezinfekčnosti domáceho prostredia, nie starším ako 3 dni).
Zdravotnícky personál pri prijatí obyvateľa do ZOS  prevedie hygienickú očistu, skontroluje veci, ktoré si klient do zariadenia donesie a o prevzatí jeho osobných vecí,  vyhotoví potrebný písomný záznam, ktorý je overený podpisom odovzdávajúcej osoby a preberajúcej osoby. Jednu kópiu zoznamu osobných vecí dostane obyvateľ, druhá sa založí do jeho osobného spisu.
Do zariadenia obyvateľ prichádza s výbavou denného a  nočného oblečenia, obuvou a vhodnými prezúvkami, ktoré musia byť označené. Za stratu cenných vecí, ktoré nie sú uložené v trezore  ZOS neručí.

III. Vzájomné spolunažívanie

    Zamestnanci zariadenia dbajú, aby klienti žili vo vzájomnej zhode, správali sa priateľsky a podľa schopnosti si pomáhali, rešpektovali domáci poriadok zariadenia, ako aj preventívno - liečebné opatrenia (dodržiavanie liečebného režimu, predchádzanie nákazám). Pracovníci vedú klientov k tomu, aby šetrne zaobchádzali s majetkom ZOS, aby si v izbách udržiavali poriadok podľa svojich možností.
Zamestnanci ZOS pri práci s klientmi dodržiavajú princíp integrácie, ochrany pred zneužívaním a ponižujúcim zaobchádzaním.
V zariadení je klientom zakázané svojvoľne používať alkoholické nápoje s výnimkou osláv životných jubileí (rozhoduje o tom vedúca ZOS).
Informácie diskrétneho charakteru (o zdravotnom stave, výške kompenzačných dávok), môže podávať len pre úradné a zdravotnícke účely vedúca zariadenia.

IV. Zdravotné a hygienické pravidlá

Po prijatí a ubytovaní sa klient podrobí hygienickým opatreniam ( osobná hygiena, hygiena osobného šatstva, prípadne iných osobných vecí prinesených do zariadenia). Zamestnanci ZOS dozerajú a pomáhajú pri udržiavaní osobnej hygieny obyvateľov.  Jedenkrát týždenne sa prevedie celkový kúpeľ každého klienta, zvlášť sa dbá na čistotu vlasov a nechtov. Denne sa dohliada na rannú a večernú toaletu klientov, sprchovanie podľa potreby. Pre dennú a osobnú hygienu je k dispozícií spoločná kúpeľňa.
Osobné prádlo sa mení podľa potreby, najmenej jedenkrát týždenne pri kúpaní. Posteľné prádlo sa vymieňa raz za tri týždne, prípadne podľa potreby. Zároveň sa robí dezinfekcia postelí. Zbytky jedál, papiera a iných odpadov je potrebné odkladať do nádob na to určených. V objekte zariadenia sa pravidelne udržiava poriadok a čistota.  O čistotu priestorov a prádla sa stará upratovačka - práčka. Žehlenie a opravu prádla zabezpečuje opatrovateľský personál. Zamestnanci ZOS vhodným spôsobom kontrolujú dodržiavanie zásad obytnej hygieny klientov.
Zdravotnú starostlivosť v zariadení zabezpečujú zdravotné sestry a opatrovateľky podľa ordinácií praktického lekára. Do zariadenia dochádza praktický lekár zo spádovej oblasti individuálne podľa potreby klientov. Úzko spolupracuje s vedúcou zariadenia, ktorá zabezpečuje predpis a výber liekov, sleduje a vedie evidenciu o lekárskych prehliadkach a liečebných úkonoch. Na odborné ošetrenie sú klienti zariadenia sprevádzaní zamestnancami ZOS.

 

 

V. Zabezpečenie starostlivosti

         Starostlivosť o obyvateľov umiestnených v ZOS zabezpečuje vedúca zariadenia, prostredníctvom zamestnancov ZOS. Počet a štruktúru zamestnancov schvaľuje mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ podľa kapacity zariadenia tak,  aby  bola zabezpečená nepretržitá prevádzka.

VI. Návštevy klientov

         Klienti ZOS môžu prijímať návštevy počas celého dňa, s výnimkou nočného odpočinku, t.j. 21.00 - 06.00 hod. Návštevy sa musia hlásiť službu konajúcemu personálu a zapísať sa do knihy návštev. Návštevy sú povinné dodržiavať domáci poriadok zariadenia. Návštevami nesmie byť narušený kľud a poriadok zariadenia a nesmú byť obmedzovaní ostatní obyvatelia,  preto sa spravidla prijímajú v spoločenskej miestnosti. Návštevy po 21.00 hodine sú možné iba vo výnimočných prípadoch, so súhlasom vedúcej ZOS.

VII. Stravovanie

         V zariadení sa pripravuje celodenná strava a to: raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorého návrh zostavuje stravovacia komisia a schvaľuje vedúca ZOS. Zmenu jedálneho lístka schvaľuje vedúca ZOS a musí byť vopred vyznačená na jedálnom lístku. Jedlo sa podáva v jedálni, na izbách sa strava podáva len imobilným klientom. Zakazuje sa vynášať riad z jedálne. Pri príprave a rozdeľovaní stravy je potrebné dodržiavať hygienické zásady.
Počet odobratých jedál je predmetom dohody o stravovaní, ktorá je spísaná s každým obyvateľom ZOS.  Strava sa klientom podáva 5x denne a to:
- raňajky     07.30 - 08.00
- desiata      10.00 - 10.15
- obed        12.00 - 12.30
- olovrant   15.00 - 15.15
- večera       18.00 - 18.30

VIII. Kultúrna a záujmová činnosť

         ZOS vytvára podmienky pre kultúrno-záujmovú činnosť podľa záľub a záujmu obyvateľov. V rámci dennej činnosti umožňuje obyvateľom sledovanie televíznych programov, videa, počúvanie rádioprijímačov, čítanie dennej tlače, časopisov a kníh. Obyvateľom sú k dispozícií spoločenské hry. Pri príležitosti rôznych sviatkov sú v ZOS organizované rôzne podujatia (Október – mesiac úcty k starším, Fašiangové posedenie pre dôchodcov, Vianočné stretnutie a pod). Pre duchovné potreby slúži spoločenská miestnosť, kde je zriadený oltárik.
IX. Prerušenie poskytovania starostlivosti

         Prerušenie pobytu v ZOS je potrebné vopred hlásiť osobám na to určeným. Občan  má nárok prerušiť poskytovanie starostlivosti na vlastnú žiadosť najviac 28 dní v kalendárnom roku, vo výnimočných prípadoch so súhlasom vedúcej ZOS najviac 42 dní. Do povoleného prerušia pobytu sa nezaratáva pobyt v nemocnici a liečebných ústavoch.

X. Sťažnosti a pripomienky

         Sťažnosti obyvateľ ZOS podáva vedúcej ZOS, ktorá sťažnosť prešetrí. Podané sťažnosti sú riešené v súlade so zásadami vnútornej kontroly (Všeobecné záväzné nariadenie, prevádzkový a domáci poriadok).

XI. Úhrada nákladov za poskytované služby

         Úhrady za poskytované služby vyplácajú klienti hospodárke ZOS mesiac vopred, vždy do druhého pracovného dňa v mesiaci. Evidenciu o pobyte obyvateľov v ZOS vedie vedúca zariadenia, hospodárka vedie denné záznamy   o stravovaní a poskytovaných službách. Zostavuje mesačný predpis úhrady nákladov za poskytované služby podľa VZN mesta Spišská Belá č. 5/2003          o spôsobe určenia úhrady za sociálne služby poskytované v ZOS.

XII. Pracovná činnosť

         V rámci svojich možností sa obyvatelia môžu zapájať do jednoduchých prác v ZOS. Zamestnanci ZOS dbajú na bezpečnosť obyvateľov pri tejto práci.

XIII. Zodpovednosť za spôsobenú škodu

         Obyvatelia ZOS zodpovedajú za škodu podľa všeobecne záväzno-právnych predpisov, ktorá vznikne na majetku zariadenia ich zavinením, alebo ak ich zavinením bola spôsobené škoda iným osobám (obyvateľom ZOS). Stratu alebo poškodenie veci sú klienti povinní oznámiť vedúcej zariadenia alebo službu konajúcemu personálu.

XIV. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov a požiarnej ochrany

         Obyvatelia a zamestnanci ZOS musia dodržiavať bezpečnostné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane, o užívaní vodovodov a kanalizácie, hygienické predpisy týkajúce sa prevádzky a činnosti  ZOS. Kontrolu a dodržiavanie týchto predpisov zabezpečuje vedúca ZOS prostredníctvom príslušných zamestnancov. Obyvatelia sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov.
XV. Poriadkové opatrenia.

         Ak vedúca ZOS nemôže dohovorom docieliť toho, aby sa obyvateľ ZOS riadil zásadami vzájomného spolunažívania a zachovával domáci poriadok a ak ide o veci závažnejšieho charakteru, môže vedúca ZOS použiť poriadkové opatrenia:
1. ústne napomenutie
2. písomné napomenutie
Ak zo strany obyvateľa nedôjde k náprave, môže    Mesto Spišská Belá vydať  rozhodnutie o ukončení poskytovania služieb.

XVI. Záverečné ustanovenia

         Zmeny v domácom poriadku schvaľuje Mesto Spišská Belá. Tento domáci poriadok nadobúda účinnosť dňom  schválenia.